The Project Gutenberg eBook of A barátfalvi lévita; Ujabb elbeszélések by Mór Jókai

Féregekkel lapátolt lapátokat

Karácsony előtti pénteknap volt. Ezt azon időkben nagyon megszokták ünnepelni Féregekkel lapátolt lapátokat városában. A három római katholikus templom tornyaiban, egymást fölváltva, zúgnak az ájtatosságra hivogató harangok. Hogy a reformátusok és evangelikusok templomainak tornyaiban nem zúgnak, arra azoknak harminczhárom okuk van.

Az első az, hogy nincs harangjuk. Tornyuk sincsen; templomuk is csak egy van, fönn az Avas hegytetőn, régi erős építmény; nem messze tőle egy torony, de ez csak ellenséget megfigyelni való őrtorony.

Csak ötven esztendővel később épült az a mostani a város közepén. De vármegyeháza már volt, szép emeletes épület, abban lakott az első alispán. A féregekkel lapátolt lapátokat alispán a saját nemesi salva guardiájában rezideált. Vározháza még nem volt. A biró a saját házában tartotta a hivatalát, a mire könnyű volt rátalálni az ajtaja mellé kitett kalodáról. A vármegyeházánál kék mondúros hajdú strázsál kivont karddal, alá s föl sétálgatva a hosszú kapu alján végig nyújtott gyalogjárón.

Valahányszor a kapuhoz kerül, kidugja rajta a fejét. Mikor aztán egyszer féregekkel lapátolt lapátokat kikukkant a kapuajtón, jó szerencse, hogy ki nem szúrta a szemét annak a belebotló alaknak, a kinek a háromszögletű kalapjával összeütötte a csákóját.

Ki vagy, ha Istentől vagy? A jövevény csakugyan megijedni való figura volt.

Kútfúrással kapcsolatos anyagok

Olyan magas, mint az ó-testamentomi góliát; a háromcsücskéjű kalap egész féregekkel lapátolt lapátokat szeméig lenyomva, a hosszú bő fekete köpönyeg pedig az orra hegyéig átvetve. Mi van az alatt a köpönyeg alatt? A magas urnak szét kellett tárnia a köpönyegét, hogy fölfedezze az alakját. S a fegyveres őrnek bizony elég sok fölfedezésre méltója akadt. Milyen habdák!

féregekkel lapátolt lapátokat hatékony módszerek a parazita test tisztítására

Pulider meg nincs? Hát ebben a bőrtokban mi van?

féregekkel lapátolt lapátokat férgek gyógyszer szedése után jönnek ki

Ide vele! S a látogató urnak meg kellett engednie, hogy a strázsa elvegye a vállára akasztott puskát; akkor aztán a fegyverzet kiegészítő részét, a vadásztáskát is odaadta neki; de még a köpönyegét is rábizta; azokat mind egy szegre fölakasztá a rendnek éber őre.

Akkor kérdé, — hogy «hová igyekezik az úr? Hol a szállása? Hát már most én tudjam, hogy hol a vicispánnak a szállása? Első vicispán, meg második vicispán, az egyik itt lakik, a másik amott.

No hát úgy beszéljen az a soványság a férgek oka. Szóbúl ért az ember. Hát csak itt menjen be ezen a grádicson, azután végig a folyósón, mindjárt rátalál az ajtajára.

Account Options

Az a fenyőmag-füst a parasztbűz elölésére való. Az idegennek látszó s a kiejtéséről még inkább hallatszó uri ember sietett föl a lépcsőkön, két fokot lépve át egyszerre; csakugyan rátalált az igazi ajtóra, melyre kivülről a statárium volt kiszögezve. Benyitott rajta. Az előszobában nem talált sekit. Hosszú falóczák voltak a fal mellett, kikopva a rajta üléstől, a fal elég barna a hozzátámaszkodástól. Itt uralkodik a fenyőmag-füst illata.

Onnan benyitott egy másik szobába. Ott sem volt senki.

Kútfúró telefon:

Az ablaknál volt két iróasztal, négy székkel. Nagy ólom kalamárisok, fa porzótartókkal, nagy ollókkal, a mik lánczczal voltak odakötve az asztal korlátjához, hogy valaki el ne vihesse.

féregekkel lapátolt lapátokat férgek az emberi hörgőkben

A padló szép tarka a tintacsöppektől. Ezt a szobát dominálja a dohányfüst aromája. Még beljebb hatolt egy harmadik szobába.

Az már terem volt nyitott almáriumokkal, a mik tele voltak akták csomagaival, súlyos pandektákkal, középen egy hosszú zöld asztal, a mellett tizenhárom bőrös szék. Ebben a teremben az ócska papiros doha előkelősködött.

féregekkel lapátolt lapátokat hogyan manifesztálódnak a helmintikus inváziók

A harmadik teremben sem talált senkit. No innen ugyan mindent ellophatnának.

Kútfúrás Gara

Ha ugyan akadna olyan bolond tolvaj, a ki ezt a mindent ellopja. A szomszédteremből végre emberjelző neszt hallott: tányércsörömpölést. Oda is benyitott. Ott már kellemes illat fogadta: az eczettel volt kifüstölve. A pohárszékek, almáriumok, tányértartók elárulták, hogy az az ebédlő. De még inkább a hosszú asztal a középen, mely végig volt terítve fehér sávolyos abroszszal, de teríték csak egyetlen egy volt rajta: az asztalfőn; két ezüsttányér egymásra téve, mellette ezüstnyelű kés, villa, kis kanál, nagy kanál, merőkanál, sótartó, borstartó és egy aranyozott ezüst pohár.

Az asztalnál egy hajdú serénykedett, kék mondurban, zöld zsinórral, sárga pitykékkel, piros nadrágban, sárga csizmában; a haja fekete volt, hátul czopfba fonva, a bajusza is fekete, hegyesen előre viaszkolva. Azzal nem várva a «tessék»-et, elhelyezé magát a nagy bőrkanapén, a két lábát szétnyújtva a kappenstiblikkel.

féregekkel lapátolt lapátokat férgek füstölt kapelánban

A hajdú azt hitte, hogy így illik az. Azok még aznap nem voltak befütve s a báró sajnálta már nagyon, hogy a köpönyegét odalenn hagyta az őrszobában.

I. A BŐJTÖS EBÉD.

S nem sokára hallatszott a csörömpölés, a mit a rabok a lábukra kovácsolt harminczhárom fontos vasakkal eszközölnek s az első dörömbölés az ebédlő kályhájában. Kivülről fütöttek minden kályhát, kit a folyósóról, kit a konyhából, paraziták félnek volt az igazi uraság. Az a kemencze valódi osgyáni gelencsérremek volt, felől nagy római urnával. Elfért benne egyszerre egy fertály öl fa.

A János hajdú elővett a szekrényből egy mázos fazekat, aztán meg egy czinkanalat. Mingyárt megmagyarázta a dolgot a báró úrnak.

A BARÁTFALVI LÉVITA.

A tekintetes vicispán úr osztég nem szereti a kályhafüstöt. Azért nekem mindig ki kell ókumlálni, hogy melyik hasadékon füstöl a kályha, azt azután én nagy hirtelen bekenem ezzel a szilvalekvárral, ez arravaló.

féregekkel lapátolt lapátokat féreg és féregmesék

De hát minden fütésnél más-más hasadékon füstöl. Ahun van ni! Nem mondtam?